NHỊP CẦU BẠN ĐỌC

Nhà đất giấy tay, trường hợp nào được hợp thức hóa?

Thứ sáu, 17/03/2017, 09:59 (GMT+7)

Gần đây, nhiều bạn đọc gọi đến đường dây nóng Báo SGGP đề nghị cung cấp thông tin chi tiết về chủ trương xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất đối với nhà đất đã chuyển nhượng bằng giấy tay; cụ thể trường hợp thế nào sẽ được hợp thức hóa?Một trong những quy định mới trong lĩnh vực đất đai là Nghị định 01/2017 sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết về thi hành Luật Đất đai 2013, đã có hiệu lực từ ngày 3-3-2017. Nội dung của nghị định có nhiều điểm mới, tạo ra rất nhiều thuận lợi cho người sử dụng đất. Một trong số những vấn đề được giải quyết là những giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất chỉ bằng giấy tay trước ngày 1-7-2014 vẫn sẽ đươc cấp sổ đỏ. Quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp chuyển nhượng bằng giấy tay không phải đến khi có Nghị định 01/2017 mới được nhắc tới, quy định này đã được đề cập tại Nghị định 84/2007 ngày 25-5-2007 và Nghị định 43/2014 hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013. Cụ thể, Khoản 1 Điều 11 Nghị định 84/2007 quy định: Đối với các trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 1-7-2004 (ngày Luật Đất đai 2003 có hiệu lực) chỉ bằng giấy tay thì vẫn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khoản 1 Điều 82 Nghị định 43/2014 cũng quy định đối với những trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 1-1-2008 mà đất đó chưa được cấp giấy chứng nhận thì vẫn có thể làm hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được bắt buộc người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Nghị định 01/2017 đã tạo ra một giới hạn rộng hơn, tạo nhiều thuận lợi cho người dân. Theo đó, Khoản 54 Điều 2 quy định: Ngoài những trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy tay trước thời điểm ngày 1-1-2008 như quy định tại tại Khoản 1 Điều 82 Nghị định 43/2014 được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì đối với những trường hợp sử dụng đất do chuyển nhượng bằng giấy tay từ ngày 1-1-2008 đến trước ngày 1-7-2014 cũng sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, những trường hợp này, cá nhân, hộ gia đình phải có các giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014 ngày 15-5-2015 hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Đó là những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15-10-1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính trước ngày 15-10-1993; giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất; giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15-10-1993 được UBND cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15-10-1993; giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật; giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất; các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15-10-1993 theo quy định của Chính phủ.

Người đề nghị cấp giấy chứng nhận có thể nộp hồ sơ tại UBND cấp xã hoặc Văn phòng Đăng ký đất đai.

Luật sư LÊ HÀ HÒA HIỆP
(Văn phòng Luật sư Phan Law Vietnam)

Các tin, bài viết khác