Cách mạng Tháng Mười Nga - Sự kiện vĩ đại nhất thế kỷ 20
Thứ bảy, 07/11/2009, 02:22 (GMT+7)

Nhân kỷ niệm 92 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 – 7-11-2009), đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đã có bài viết chủ đề “Cách mạng Tháng Mười Nga và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay”. Bài viết khái quát vai trò của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với phong trào cách mạng thế giới và Việt Nam, và nêu rõ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản (Bônsêvích) Nga đứng đầu là V.I. Lênin vĩ đại, Cách mạng Tháng Mười Nga giành thắng lợi và đã đi vào lịch sử nhân loại như một sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ 20, mở đầu thời đại mới - thời đại quá độ lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới.

V.I. Lênin - lãnh tụ vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười Nga

Cách mạng Tháng Mười đã thức tỉnh các dân tộc bị áp bức, soi sáng con đường phát triển, tiến lên xây dựng CNXH. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười khẳng định bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, cung cấp những bài học lịch sử vô giá cho các cuộc cách mạng vì độc lập dân tộc và CNXH. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười và sự ra đời của nước Nga Xô-viết đã làm cho CNXH từ một học thuyết lý luận trở thành một chế độ xã hội kiểu mới. 

Cách mạng Tháng Mười Nga là nguồn cổ vũ to lớn đối với cách mạng Việt Nam. Đi theo con đường của Cách mạng Tháng Mười, Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, ngay từ khi ra đời đã giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, lãnh đạo nhân dân làm cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, đưa cả nước đi lên CNXH, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả; tiến hành công cuộc đổi mới đất nước đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. 

Bài viết của đồng chí Tô Huy Rứa cũng đã nêu rõ 7 biện pháp đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ thành quả của Cách mạng Tháng Mười và bảo vệ sự nghiệp xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Trong đó nhấn mạnh, cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu, giáo dục và tuyên truyền để làm rõ chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên Xô sụp đổ không có nghĩa là sự cáo chung của chủ nghĩa xã hội; cần tiếp tục khẳng định sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác - Lênin; thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước; giữ vững trận địa an ninh tư tưởng trong quá trình hội nhập quốc tế… 

T.PHAN

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Quận 12: Mít tinh kỷ niệm 92 năm Ngày Cách mạng Tháng Mười Nga   (07/11/2009,00:28)
Nước Nga không xa xôi  (07/11/2009,00:24)
Các dự án trọng điểm quốc gia đều tăng vốn  (06/11/2009,19:39)
Quốc hội nghe báo cáo về tình hình thực hiện 4 dự án trọng điểm quốc gia  (06/11/2009,10:47)
Thủ tướng Pháp và Thủ tướng Phần Lan thăm chính thức Việt Nam  (06/11/2009,03:59)
ĐBQH chưa đồng tình sửa Luật Thuế GTGT và thuế TNDN  (06/11/2009,03:20)
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp khách  (06/11/2009,02:08)
Đề nghị có quy định cụ thể về cơ quan giám định trong án kinh tế   (05/11/2009,12:09)
Nhân sự mới   (05/11/2009,03:50)
Kỷ niệm trọng thể 100 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ   (05/11/2009,02:20)